RECORDS I NOTÍCIES
Dr. Pere Tarrés i Claret, metge i sacerdot
URL: http://www.doctortarres.org · A/e: doctortarres@terra.es
COMISSIÓ PRO-BEATIFICACIÓ DEL DR. TARRÉS
JOAN GÜELL 200 · 08028 BARCELONA

Bronze realitzat per l'artista Josep M. Nuet Martí
 

Records i notícies


Núm. 70, juliol de 2001

“Que la cançó de l'aigua i la seva transparència pura
us ajudin a lloar el Creador.”

Records
La font dedicada al Dr. Tarrés a la vall de Núria

Notícies
8 de setembre. Pelegrinació a Núria
Suport a la causa de beatificació
6 de novembre. Aniversari del trasllat del cos a Sarrià
Donatius a la causa de beatificació


RECORDS

La font dedicada al Dr. Tarrés a la vall de Núria

Prop de l'ermita de Sant Gil, a la vall de Núria, hi ha una font, dedicada al Dr .Pere Tarrés i Claret -el metge i sacerdot, amic de Núria- que el dia 9 de setembre d'enguany complirà els cinquanta anys de la seva inauguració.

Les cròniques d'aquell any, en parlar de les motivacions que portaren a la construcció de la font, ens diuen: "la iniciativa, simpàtica i emocionant, va sortir del personal encarregat de l'administració i del servei del Santuari", i mossèn Ricard Penina, sacerdot que coneixia molt el Dr. Tarrés, ho precisava més en un escrit que va redactar aquells dies: "EIs servidors del Santuari que havien conviscut amb ell, havien sabut captar perfectament el sentit sobrenatural de tota la seva vida i de tots els seus actes, dels quals tant de bé i tant de fruit espiritual havien recollit, i per això li dedicaven aquella artística font amb el fi de perpetuar la memòria d'aquell sant sacerdot, que havia residit diferents i llargues temporades en el Santuari de Núria, vessant, com pertot arreu, la sal i la llum del seu esperit sacerdotal". També consta que hi van col·laborar els estiuejants i els grups de l'Acció Catòlica Femenina (ACF) de Sarrià, que cada estiu amb el Dr. Tarrés anaven a passar uns dies prop del santuari de la Mare de Déu.

Va ser projectada i bastida pel sarrianenc Pere Queraltó i Nou, artista polifacètic, home delicat en el seu treball, ple d'una gran bondat i d'un seny català cent per cent, que hi posà tots els seus sentits per fer una obra que fos a la vegada record de l'exemplar sacerdot i estímul per imitar la vida i les virtuts d'aquell que havia mort un any abans en olor de santedat. 

La crònica d'aquella efemèride segueix dient: "Com en un retaule, el senyor Queraltó volgué reproduir, en un esgrafiat, una coneguda fotografia en la qual apareix el Dr . Tarrés, assegut en el bosquet de Sant Gil, contemplant amb recolliment, des de l'altura, el fons de la vall. Encara que ens sembla que el que feia el Dr .Tarrés en aquells moments no era contemplar la vall, sinó meditar en la grandesa del Creador. I l'artista volgué, així mateix, que l'aigua de la font sortís del mig d'una creu, per recordar Ia vida d'oblació de l'homenatjat, i volgué també afegir-hi unes paraules del sant sacerdot dites moltes vegades prop de les joganeres aigües de la vall: "Que la cançó de l'aigua i la seva transparència pura us ajudin a lloar el Creador".

Com ho explica una de les antigues sòcies de l'ACF de Sarrià, aquell estiu de 1951, totes elles i la gent que estiuejava a Núria ajudaven l'artista en tot el que calgués per bastir la font. Ell volgué que les pedres que la formessin fossin blanques i "un xic rovellades", com ell mateix deia. Els ajudants les arrencaven de la muntanya i les feien rodolar fins a deixar-les als peus del Sr. Queraltó. Ell, que havia copsat a Sarrià la riquesa de l'ànima del Dr. Tarrés, ho va voler plasmar en la seva obra: junt amb l'actitud meditativa del Dr. Tarrés en l'esgrafiat, signe de la seva pregària i unió amb Déu, hi va ajuntar la creu, senyal de la vida abnegada i de la seva oblació victimal, i la virtut de la humilitat com també la de la puresa quedaren simbolitzades per les petites flors blanques, d'un sol tany i una única fulleta verda, que es fan en els xaragalls d'aigua de la vall, i els lliris que sobresurten enmig dels cardots, i també els clavellets de pastor que tant li agradaven, col·locats a la base de l'esgrafïat-retaule. 

El dia 9 de setembre, amb assistència de molts devots, la va beneir el capellà custodi Mn. Andreu Subirà, amb unes paraules a tall d'homilia dites per Mn. Ricard Penina, antic consiliari del grup ''Torras i Bages'' de la FJC, és a dir, del grup al qual pertanyia el Dr. Tarrés, que recordà que el Dr. Tarrés tenia aquell comú denominador de tots els sants: la devoció a la Mare de Déu, i demanà a Déu que aquella font fos una font miraclera en la qual s'acomplís el que deia el poeta Maragall: "Doneu-nos l'esgarrifança dels vells miracles acomplerts". A continuació fou llegida, enmig d'un gran silenci, l'oració que molt agradava al Dr. Tarrés i que ell recomanava resar a les noies de Sarrià, escrita en una estampa, es va repartir als assistents; diu així:

"Verge de Núria, Patrona i Mare meva, amb el cor tot esponjat d'amor, jo vinc avui, humil i ferventa a consagrar-me a Vós. Preneu, Senyora, tot el meu ésser; jo bolco tot el meu cor al vostre. Feu-me pura com la neu dels cims que us envolten, senzilla com les petites flors que guarneixen vostra vall, ferma com les arestes dels pics alterosos que us guarden i suau com la dolça boirina que els amoixa. Feu que la meva vida sigui digna de Vós i que, a imitació vostra, s'escoli en un càntic d'amor al vostre Fill Diví. No em deixeu de la mà, Senyora, fins que, pels eterns camins de les estrelles, arribi al Cel per allí lloar-vos per sempre. Amén."

Finalment es repartí un recordatori amb la fotografia plasmada en l'esgrafïat i amb un escrit sobre l'aigua, fragment de Fantasia, l'obra poètica redactada pel Dr. Tarrés l'any 1937, en ple període de persecució, estant a recés d'una llar amiga, i que diu: 

"... Vinc de molt lluny. La meva mare és una congesta blanca, puríssima, d'aquells cims que de tan alts semblen tocar la volta blava del Cel. És una congesta d'aquelles que embolcallen les muntanyes des de la Creació, com per indicar que no tot està encara corromput, que lluny, molt lluny de la terra baixa, hi té encara estada la immaculada puresa de la Creació, tal com va sortir de les mans de Déu...

Jo sóc nascuda del plor que a la meva mare causà la impertinència dels raigs del sol. El conjunt de les seves llàgrimes, escolant-se per entre la neu, primer, i després per entre el pedregam i els matolls, va formant reguerols i xaragalls d'una transparència esmaragdina que, com manyocs esbullats d'una cabellera virginal, s'escolen muntanya avall. Els meus germans, sedents de glòria, s'apleguen en un riu immens i gran que, després de fecundar ciutats i viles i planures, es perd en la grandiositat del mar.

Mes jo vaig separar-me dels meus germans, i saltant d'ací d'allà, amagada per entre les bardisses, no tenia altre desig que donar plaer a l'Home, fent-lo participant de la frescor pura que davalla dels cims. I així vaig córrer per entre la terra, obrint-me pas, sempre amb el mateix neguit, pensant en el pobre viatger las, mort de set, que m'esperava... Fins que vaig arribar en aquest caminet, fresca i gemada, xarbotant d'alegria per entre aquestes soques i flors boscanes... Mes ai, quina desil·lusió! Quant poc mereix l'Home tanta sol·licitud! 

... Vaig agenollar-me i, acostant la boca assedegada al seu raig d'argent, beguí uns quants glops d'aquelles llàgrimes de congesta, mantell puríssim de neus eternes... I en el fons del meu cor vaig experimentar com si la frescor de la rosada m'hi hagués deixat un bes..." 

* * *

Passats cinquanta anys i quan l'entorn de la font ha estat arranjat, a Records i Notícies li plau de recordar aquell 9 de setembre de 1951, quan, a l'any de la mort del Servent de Déu, se li va dedicar una font a la vall de Núria, prop del Santuari, ''el Casal de la Mare'', com li agradava d'anomenar-lo. [<]
 

NOTÍCIES

Peregrinació a Núria el dia 8 de setembre

Els Amics de la Vall de Núria (la Lliga espiritual de la Mare de Déu de Núria), d'acord amb la Comissió pro Beatificació del Dr. Tarrés, organitza una anada al Santuari de Núria amb motiu de la festa de la Nativitat de la Mare de Déu, festa patronal de Núria, i dels 50 anys de la inauguració de la font dedicada ai Dr. Tarrés. Per a inscripcions i informació. Vicenç Estivill, secretari de l'entitat. Tel.: 932 035 505. [<]

Suport a la Causa de Beatificació

La Confederació de l'Oratori de Sant Felip Neri, reunida en un Congrés Estatutari a Roma, l'estiu passat, va acordar per unanimltat fer arribar a la Congregació per a les Causes dels Sants el seu suport per a la ràpida beatiticació del Dr. Pere Tarrés. Demanaren alhora les beatiticacions del bisbe màrtir de Lleida Salvi Huix, del bisbe Dr. Josep Torras i Bages, de l'arquitecte Antoni Gaudí i del rnàrtir Francesc Castelló, recentment beatificat. [<]

El dia 6 de novembre 

Els Metges Cristians de Catalunya preparen amb molt d'interès la celebració anual de l'aniversari del trasllat del cos del Dr. Tarrés del cementiri de Montjuïc a l'església de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, acte que se celebrarà a l'esmentada parròquia el dlmarts dia 6 de novembre, a dos quarts de vuit del vespre. Han escrit també al cardenal J. Saravia Martins, prefecte de Ia Congregació per a les Causes dels Sants, interessant-se i demanant la ràpida beatiticació del (textualrnent) "metge excepclonal que pot representar un model per a la medicina espanyola, avui en ple procés de descristianització". [<]

Donatius per a ajudar la Causa de beatificació del Dr. Tarrés

Agraïm les aportacions, unes anònimes i altres lliurades directarnent a la Comissió. A tots els diem gràcies. La llibreta de "la Caixa" on es poden fer donatius és: 2100-3200-92-2105024972. [<]
 

Fotografies
Arxiu
Bibliografia
Procés de beatificació
Contacte
1
© Comissió Pro-Beatificació Dr. Tarrés, 2001. All rights reserved

1